Privacyverklaring relaties


Naam onderneming:

Staalbouw Hendriks B.V. en Hendriks Diensten B.V.
Kennedylaan 12
5466 AA VEGHEL

Staalbouw Hendriks B.V. en Hendriks Diensten B.V., respecteren de privacy van onze klanten en zakenrelaties en verzekeren dat alle persoonlijke informatie die wij ontvangen vertrouwelijk zal worden behandeld en beschermd.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers. Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte toe te sturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens vertrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
in verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Beveilgingsmaatregelen
Wij nemen passende technische maatregelen zodat uw persoonlijke gegevens beveiligd of beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Uw gegevens worden opgeslagen in een veilige bestuurs-omgeving, die enkel toegankelijk is voor specifieke personen en niet voor het algemeen publiek. Ook minimaliseren wij, voor zover mogelijk,

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk 1 jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk 1 jaar na ons laatste contact worden verwijderd.

Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van 7 jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van 7 jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Cameratoezicht
Wij maken bij de toegangspoort van ons kantoor gebruik van cameratoezicht. Wij hebben hier een gerechtvaardigd belang bij, namelijk het beveiligen van onze goederen en het beschermen van bezoekers en werknemers. De camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard. Is er een incident vastgelegd, dan worden de betreffende beelden verwijderd nadat dit is afgehandeld.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om een aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijgen van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Mevr. Lieke Verhagen, P&O Adviseur. Ook met meer vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.


Gepubliceerd op 24 mei 2018